Amatigold sparkle 20×14, 12×8, 16×16, 14x4sn, 14x5sn